نحوه ساختن csr در Webuzo گواهي ssl

نحوه ساختن csr در Webuzo گواهي ssl

براي اين مورد ابتدا وارد به پنل ادمين شده و به قسمت CSR برويد

سپس به منوي Certificate Signing Request برويد كه در قسمت Webuzo Enduser مي باشد Csr_home

ابتدا بايد از تب private keys يك كليد اختصاصي ايجاد كنيد و سپس در تب ذكر شده اقدام به پر كردن فيلد هاي زير براي صدور گواهينامه ssl بنماييد

Country Name (2 letter code) [AU]: GB
State or Province Name (full name) [Some-State]: Yorks
Locality Name (eg, city) []: York
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: MyCompany Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: mysubdomain.mydomain.com
Email Address []:
گواهي sslدر اين ليست خط اول براي اسم كشور كه بصورت كد وارد مي شود 
در خط دوم استان را وارد مي كنيد در خط سوم شهر 
در خط چهارم نام شركت 
در خط پنجم واحد سفارش دهنده در شركت كه در اينجا IT
در خط اخر هم نام دامنه يا ساب دامنه را وارد مي نماييد كه گواهينامه را براي ان سفارش داده ايد 
براي ساختن گواهينامه براي وب سرور ها مي توانيد فيلد هاي پسورد و ايميل را خالي بگذاريد

در اخر روي دكمه create كليك نماييد

Createcsr