گواهينامه ssl
گواهينامه ssl

بكارگيري خصوصيات فرمانها در سرور مجازي لينوكس

آوريل 16, 2017

بكارگيري خصوصيات فرمانها در سرور مجازي لينوكس

فرمانهايي كه در لينوكس داريم داراي خصوصياتتي مي باشند كه مشخص ميكند آن فرمان با چه خصوصياتي اجرا شود به نام

option كه با – dash شروع ميشود وحرف اول option مورد نظر و يا– و ل ت كامل اسم option.

مثالً در فرمانdate براي اينكه ساعت جهاني را ببينيم بايد optionهايي را در جلوي آن قرار دهيم به اين صورت :

[n.pardis@lpi1~]$ date -u

براي اينكه بگوييم امروز چندم ماه است:

[n.pardis@lpi1~]$ date +%d

حال ميخواهيم اوّل ساعت را بدهد بعد روز ماه را بدهد:

[n.pardis@lpi1~]$ date +%H %a

w

فرماني كه به عنوان اولين فرمان رسمي در آموزش بررسي ميكنيم فرمانw است:

[N.pardis@Lpi1~]$ man w

اين فرمان ساعت و تعداد كاربراني كه در شبكه هستند و login هستند را نمايش ميدهد و اين فرمان را بيشتر Admin به ك ار

ميگيرد. فرمانwho نيز بسيار شبيه به w است و علاوه بر آن همچنين ميگويد كه سرور چه زمانيup شده است.

[N.pardis@Lpi1~]$ who -b

و براي اينكه ببينيم چه Id user هايي لاگين هستند:

hosting-hostcupon1

who -q[N.pardis@Lpi1~]$

و اگر بزنيم m -who اطلاع خودمان را ميدهد كه چه زماني لاگين كرده ايم و

در خروجي هم به معنايstream terminal pseudo ميباشد كه ايستگاه پاياني دروغي ميباشد و اگر فرمانtty را بزنيم به

ما ميگويد كه شماره pts ما چند است.

id

فرمان بعدي هم كه كار مي كنيم id مي باشد كه اطلاعتي راجع به اينكه در كدام گروه عضو هستيد وچه شماره id ايي داريد به

شما مي دهد.

سرور مجازي

[N.pardis@Lpi1~]$ id

uid=506n.pardis gid=502 groups=502

finger

فرمان بعديfinger نيز مانند id است كه اطلاعتي راجع به userid ش ما نشان ميدهد و براي تغيير دادن يا وارد كردن

اطلاع خودتان فرمانchfn را بزنيد.

[n.pardis@lpi1~]$ finger

[n.pardis@lpi1~]$ chfn

در اين قسمت قصد داريم كه با انجام يك تمرين و كار روي يك فايل فرمانهاي جديد را ياد بگيريم:

copy

براي شروع كار فرمانcopy را ياد ميگيريم :

[N.pardis@Lpi1~]$man cp

فرمان كپيcp فايل مورد نظر ما را در مقصد كپي ميكند:

[N.pardis@Lpi1~]$ cp /tmp/ namef .

 مقصد اسم فايل/ منبع/

در اين مثالمقصد كپي ما كه با نقطه مشخص شده دايركتوري جاريDirectory Current مي باشد.

سرور اختصاصي 

با اين فرمانيك فايل به نام namef را كپي كرده و به خانه ي خود بردهايد و اگر فرمانls را بزنيم ميبينيدكه در ليست فا يلها ي

شما در خانه خودتان اضافه شده است.

[N.pardis@Lpi1~]$ ls

حال روي اين فايل تمرين حل ميكنيم.

cat

فرمان ديگري كه داريم cat است كه محتويات فايل را نشان ميدهد:

[N.pardis@Lpi1~]$ cat namef

ميبينيم كه اين فايل سه فيلد اطلاعتي مي باشد:

name last name score

فايل: عبارت است از تعدادي ركورد و ركورد عبارت است از تعدادي فيلد و جدول تعدادي سطر دارد و سطر تعدادي فيلد دارد.

1 تمرين اوّل اينست كه ثبت احوال از ما ميخواهد اسامي را ايميل كنيم؟

ما ميخو اهيم نام را جدا كنيم وبه وسيله فرمانcut اسامي را جدا ميكنيم.

cut

[N.pardis@Lpi1~]$ man cut

قبالً هم گفتيم فرمان داريم و دم فرمان و اگر خصوصيات درون ] [ بود اختياري است ولياگر نه به اين معني است كه حتما بايد

آنها را در كنار فرمان بگذاريم.پس Cut ميآيد و دم خودش را ميبيند.

[N.pardis@Lpi1~]$ cut -c1-10 namef

از كاراكتر 1 تا12 فايل Namef را به ما ميدهد. اگر بين c1 و 12 فاصله بگذاريم دم جدا ميشود و اشكال پيش ميآيد چون دو

تا دم ميشود.حال اگر enter بزنيم نام را ميبينيم.

C در اينجا مخفف character به معني ستون مي باشد كه هر ستون جاييك كاراكتر مي باشد. از سمت چپ ميشمارد به

تعدادي كه مشخص كرديم.

mail

فرمان بعدي كه درس ميدهيم و براي ادامه تمرين نياز داريم فرمانmail ا ست. فرمانmail از ما سه چيز را برا ي ارسال يك

نامه كه مقصد، موضوع و محتوا است ميخواهد.

براي ارسال يك نامه به Admin اين فرمان را ميزنيم.

[N.pardis@Lpi1~]$ Mail root

Subject Hi …

Content…

Ctrl+D

Cc:

ميپرسد آيا ميخواهي كپي از نامه را به كسي بدهي؟به عنوان مثال id user خودتان را وارد كنيد و اگر هم نه كه خالي رد

كنيد. حال اگر فرمانmail را بزنيم ميبينيم اگر ايميلي داشته باشيم نمايش مي دهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ mail

بر اساس تئوري فان نيومن هر process حداقل يك ورودي ميخواهد و حداقل هم دو خروجي دارد. به وروديinput standard مي گويند و بهدو خروجيoutput standardو error standardميگويند.

 

منبع:https://sarvserver.com/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۳۷:۵۱ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

نحوه ساختن CSR در MICROSOFT OCS 2007 گواهي SSL

نحوه ساختن csr در Microsoft OCS 2007 گواهي ssl

بعد از اينكه Office Communications Server 2007 (OCS) را نصب كرديد از منوي استارت > Programs -> Administrative Tools -> Office Communications Server 2007 را كليك كنيد

قسمت سرور ها را باز كنيد تا به سرور مورد نظر برسيد

روي سرور كليك راست كنيد و Certificates را انتخاب كنيد روي ويزارد دكمه next را بزنيد

روي Create a new Certificate كليك كنيد

 

روي Prepare the request now, but send it later كليك كنيد

در زير قسمت Name نام گواهينامه را وارد كنيد اين نام كلي فايل گواهينامه هست

براي اينكه گواهينامه قابليت اكسپورت را داشته باشد توجه داشته باشيد حتما تيك Mark cert as exportable را بزنيد

 

براي ارگان ها نام شركت را وارد نماييد

در قسمت Organizational Unit نام قسمتي از شركت يا ارگان كه در آن كار مي كنيد را براي گواهي ssl وارد كنيد

در قسمت Subject Name نام دامنه را بصورت كامل يا ساب دامنه وارد كنيد در قسمت Automatically add local computer name را انتخاب كنيد و روي next كليك كنيد

در قسمت هاي Country, State/Province, and City نام شهر كشور و استان را وارد كنيد

يك مسير براي فايل ssl انتخاب كنيد تا فايل در آن ذخيره شود سپس آنرا ذخيره كنيد

براي سفارش گواهي ssl از شركت سرو سرور كد csr را در تيكت براي شركت ارسال نماييد

منبع:https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-csr-%D8%AF%D8%B1-microsoft-ocs-2007-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۳۴:۰۲ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

بررسي فرمان ها در لينوكس سرورمجازي

براي شروع كار فرماني به نام abcd را وارد ميكنيم كه خطا ميدهد و پي ام Found Not Command را bashبه شما مي-

دهد كه فرماني با اين نام ندارد به عبارتتي خود گارسن ما آناليز مي كند و به ما جواب ميدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ abcd

-bash: abcd: command not found

– در لينوكس ما تعاريفي داريم مثل فرمان داخلي و خارجي.حال يك سوال مطرح ميكنيم:

در مايكروسافت فرمان داخلي به فرماني گفته ميشود كه مثالً در رستوران وقتي از گارسن نمك ميخواهيد از ميز كناري به شما

نمك را ميدهد. دقيقاً يعني اينكه اگر گارسن خودش فرمان را اجرا كند ميگوييم فرمان داخلي است. مثالً در ويندوز cmdرا به

عنوان گارسن داريم. در ويندوز فرمانهايي مثل dirيا cdيا cls فرمانهاي داخلي هستند و توسط گارسن انجام ميشود.

فرمان خارجي فرمانهايي هستند كه بر روي تجهيزات خارجي قرار دارند و توسط نرم افزار اجرا مي شوند . فرمان خارجي فرماني

است كه نميتواند خود گارسن انجام دهد بلكه ميبرد پشت صحنه و عوامل ذيربط آماده ميكنند. مثل دستور format كه

رويhard است و گارسن بلد نيست.

سرور مجازي

براي اينكه بفهميم چه فرماني داخلي و چه فرماني خارجي است در لينوكس ما برخلاف ويندوز فرماني داريم به نام typeكه به ما

ميگويد چه فرماني داخلي است و چه فرماني خارجي.

[n.pardis@Lpi1~]$ type cd

cd is a shell builtin

shell به معني پوسته و بيرونيترين لايه نرم افزاري است كه با شما صحبت ميكند و به شما جواب ميدهد و در واقع همان

گارسن ما است. از طريق گارسن و يا shell فعاليت مورد نظر ما انجام ميگيرد و ميبرد پشت صحنه و حتما مديري هست و

توسط مدير چك ميشود آيا داريم يا نداريم و يا ميشود و يا نمي شود و جواب سرويس مورد نظر ما را ميدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is /bin/date

با زدن فرمان بالا به ما مي گويد كه date زير دايركتوريbin /قرار دارد.

حال دو بار كارمند date را بزنيد كه تاريخ را به شما كامل ميدهد. بعد از اينكه  را بزنيد و دوباره date type را بزنيد ميبينيد

علاوه بر جمله هايي كه در بالا به ما گفت يك كلمه ديگر هم ميگويد به نام hash .

اين hash به چه معني است؟

سرور اختصاصي

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is hashed /bin/date

در لينوكس اگر شما يك فرمان را چند بار استفاده كنيد جاي آن را به خاطر ميسپارد و در دفعات بعدي به دنبال آن نميگردد و

اين بار ميگويد من ميدانم جاي آن كجاست پس hashed به اين معني است كه بعد از يكبار صدا زدن فرمان در دفعاتت بعدي

جاي آن را به خاطر ميسپارد و در دفعات بعدي به دنبال آن نميگردد به عبارتتي آدرس آن در حافظه resident ميشود.

منبع:https://sarvserver.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۰:۵۸ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

نحوه ساختن csr در Novell I-Chain گواهي ssl

براي اين كار دو روش وجود دارد

سيستم مديريت ichain Management را اجرا كنيد با استفاده از ادرس زير

http://youriChain:1959/appliance/config.html

پنل Home-Certificate Maintenance را انتخاب كنيد

روي Create براي ساخته شدن csr در گواهينامه ssl كليك كنيد

Country Name همان نام كشور مورد نظر شما مي باشد البته در اينجام مي بايست نام را با دو حرف اصلي نام شركت بنويسيد
State or Province Name نام استان مي باشد مثلا تهران
Locality Name نام شهر مي باشد مثلا تهران
Organization Name (eg, company) نام شركت مي باشد كه مي توانيد نام ارگان يا شركت را وارد كنيد استفاده ان تنها در گواهينامه SSL از نوع OV مي باشد 
Organizational Unit Name نام واحد شركت مي باشد 
Common Name (eg, YOUR name) []: نام ساب دامنه يا دامنه اصلي خود را مي توانيد وارد نماييد 
Email Address []:آدرس ايميل مي باشد كه مي توانيد در اينجا وارد نماييد 
 سايز كليد مي باشد كه همواره مي بايست بشكل مقابل انتخاب شود Key Size: 2048
روي ok كليك كنيد
 novell_ichain_a
وارد پنل Certificate Maintenance بشويد
novel_csr
روي apply كنيد
novell_ichain_c
براي مشاهده روي View the CSR كليك كنيد
گواهي ssl

  novell_ichain_b
منبع:https://sarvssl.com/نحوه-ساختن-csr-در-novell-i-chain-گواهي-ssl/

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۷:۵۸ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

نحوه ساختن CSR در LOTUS DOMINO SERVER 4.6X AND 5.0X گواهي SSL

نحوه ساختن Csr در Lotus Domino server 4.6x and 5.0x گواهي SSL

براي اين مورد بشكل زير در ورژن 4.6 عمل كنيد

از پنل مديريت روي قسمت System Databases كليك كرده و Open Domino Server Certificate Administration (CERTSRV.NSF) را انتخاب كنيد . سپس روي Create Key Ring كليك كنيد

يك نام براي فايل در قسمت Key Ring File Name وارد كنيد

يك پسورد براي اين فايل در قسمت Key Ring Password وارد كنيد

توجه داشته باشيد پسود به كوچك و بزرگ كاراكترها حساس هست

سايز كليد را انتخاب كنيد سايز را در اينجا 2048 بيت انتخاب نماييد

نام دامنه را در قسمت مربوطه وارد كنيد

و بروي Create Certificate Request كليك كنيد

تمام فايل را براي شركت سروسرور در تيكت ارسال كنيد

براي نسخه 5.0 بشكل زير در ساختن گواهي ssl اقدام كنيد

وارد كنترل پنل مديريت شويد

File-Open Server را انتخاب كنيد و سرور مورد نظرتان را انتخاب كنيد روي تب file كليك كنيد و روي Server Certificate Administration database (certsrv.nsf) دابل كليك كنيد

يك نام براي فايل در قسمت Key Ring File Name وارد كنيد

يك پسورد براي اين فايل در قسمت Key Ring Password وارد كنيد

توجه داشته باشيد پسود به كوچك و بزرگ كاراكترها حساس هست

سايز كليد را انتخاب كنيد سايز را در اينجا 2048 بيت انتخاب نماييد

نام دامنه را در قسمت مربوطه وارد كنيد

و بروي Create Certificate Request كليك كنيد

تمام فايل را براي شركت سروسرور در تيكت ارسال كنيد

منبع:https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-csr-%D8%AF%D8%B1-lotus-domino-server-4-6x-and-5-0x-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl/

گواهينامه  ssl

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۴:۵۹ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

بررسي فرمان ها در لينوكس سرورمجازي

براي شروع كار فرماني به نام abcd را وارد ميكنيم كه خطا ميدهد و پي ام Found Not Command را bashبه شما مي-

دهد كه فرماني با اين نام ندارد به عبارتتي خود گارسن ما آناليز مي كند و به ما جواب ميدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ abcd

-bash: abcd: command not found

– در لينوكس ما تعاريفي داريم مثل فرمان داخلي و خارجي.حال يك سوال مطرح ميكنيم:

در مايكروسافت فرمان داخلي به فرماني گفته ميشود كه مثالً در رستوران وقتي از گارسن نمك ميخواهيد از ميز كناري به شما

نمك را ميدهد. دقيقاً يعني اينكه اگر گارسن خودش فرمان را اجرا كند ميگوييم فرمان داخلي است. مثالً در ويندوز cmdرا به

عنوان گارسن داريم. در ويندوز فرمانهايي مثل dirيا cdيا cls فرمانهاي داخلي هستند و توسط گارسن انجام ميشود.

فرمان خارجي فرمانهايي هستند كه بر روي تجهيزات خارجي قرار دارند و توسط نرم افزار اجرا مي شوند . فرمان خارجي فرماني

است كه نميتواند خود گارسن انجام دهد بلكه ميبرد پشت صحنه و عوامل ذيربط آماده ميكنند. مثل دستور format كه

رويhard است و گارسن بلد نيست.

سرور مجازي

براي اينكه بفهميم چه فرماني داخلي و چه فرماني خارجي است در لينوكس ما برخلاف ويندوز فرماني داريم به نام typeكه به ما

ميگويد چه فرماني داخلي است و چه فرماني خارجي.

[n.pardis@Lpi1~]$ type cd

cd is a shell builtin

shell به معني پوسته و بيرونيترين لايه نرم افزاري است كه با شما صحبت ميكند و به شما جواب ميدهد و در واقع همان

گارسن ما است. از طريق گارسن و يا shell فعاليت مورد نظر ما انجام ميگيرد و ميبرد پشت صحنه و حتما مديري هست و

توسط مدير چك ميشود آيا داريم يا نداريم و يا ميشود و يا نمي شود و جواب سرويس مورد نظر ما را ميدهد.

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is /bin/date

با زدن فرمان بالا به ما مي گويد كه date زير دايركتوريbin /قرار دارد.

حال دو بار كارمند date را بزنيد كه تاريخ را به شما كامل ميدهد. بعد از اينكه  را بزنيد و دوباره date type را بزنيد ميبينيد

علاوه بر جمله هايي كه در بالا به ما گفت يك كلمه ديگر هم ميگويد به نام hash .

اين hash به چه معني است؟

سرور اختصاصي

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ date

[N.pardis@Lpi1~]$ type date

date is hashed /bin/date

در لينوكس اگر شما يك فرمان را چند بار استفاده كنيد جاي آن را به خاطر ميسپارد و در دفعات بعدي به دنبال آن نميگردد و

اين بار ميگويد من ميدانم جاي آن كجاست پس hashed به اين معني است كه بعد از يكبار صدا زدن فرمان در دفعاتت بعدي

جاي آن را به خاطر ميسپارد و در دفعات بعدي به دنبال آن نميگردد به عبارتتي آدرس آن در حافظه resident ميشود.

منبع:https://sarvserver.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۴:۳۶ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

آموزش لينوكس سرور مجازي و سرور اختصاصي

مارس 4, 2017

برقراري ارتباط با لينوكس در سرور مجازي و سرور اختصاصي

براي شروع كار و وارد شدن به محيط لينوكس و كار با سيستم عامل لينوكس تحت شبكه آموزش شما با هر سيستم عامل يكه

داريد ميتوانيد به سرور متصل شويد و وارد شبكه تحت لينوكس شويد و به راحتي فرمان وارد كنيد و پاسخ بگيريد. با داشتن IP

سرور آموزش ميتوانيد توسط نرم افزارهايي مثل putty وAnita به سرور وصل شويد.

به عنوان مثال Ip سرور آموزش ما 8912291.091.1 ميباشدكه با ابزارهايي كه روي سيستم عامل شما قرار ميدهيم مانند Putty

مي توانيد به سرور متصل شويد.سرويس هايي كه ما براي وصل شدن به سرور داريم ssh وtelnet و … ميباشندكه هر دو مورد

تقريبا مي توان گفت يك كار را براي ما انجام ميدهند ولي با ضرايب امنيتي متفاوت . براي متصل شدن شما به سرور وقتي توسط

Admin براي شما Id user ساخته شد ميتوانيد login كنيد و وارد شويد.به مجرد اينكه شماlogin كرديد يك پنجره ب را ي

شما باز ميشود و شما prompt ميگيريد كه ميتوانيد فعاليتهاي مد نظرتان را توسط آن روي سرور اجرا كنيد كه به مرور تا پايان

اين دوره ياد مي گيريم چه فعاليتهايي را مي توانيم انجام داد.سرور مجازي

imagessd

telnet 192.168.100.1

ssh n.pardis@192.168.100.1

البته اگر شما بخواهيد با سيستم خودتان و خارج از شبكه آموزش كار كنيد حتما بايد يكي از توزيع هاي لينوكس را نصب نماييد و

اگر هنوز توانايي نصب آن را در كنار ويندوز و ريسك آن را نداريد مي توانيد از طريق يك ماشين مجازي به عنوان مثال virtual

box و يا vmware اين كار را انجام دهيد و يكي از توزيع هاي لينوكس كه تفاوت زيادي هم با هم ندارند را نصب كرده و كار

كنيد.

شروع كار با لينوكس

سرور اختصاصي

مثالي كه براي توضيح و تشريح سيستم عامل لينوكس در نظر گرفتيم مثال يك رستوران است. شما وقتي كه وارد يك رستوران

ميشويد گارسن ميآيد و به شما سرويس ميدهد.در لينوكس هم شما به محظ اينكه userId تان را مي دهيد  و بعد از آن

password را ميدهيد يك گارسن ميآيد و به شما prompt را ميدهد.به عنوان مثالprompt اي كه به من ميدهد به اين

صورت ميباشد:

[N.pardis@Lpi1~]$

اول اسم userId شما است كه با آن login كرده و به سرور وصل شديد سپس يك علامت@ ميآيد به اين معني كه مي

خواهد اعلام كند كجا هستيد و بعد نام سروري كه به آن متصل هستيد كه اسم سرور آموزش ماLPI1 ميباشد.

و علامت ~ به اين معني است كه شما در خانهي خودتان هستيد. در لينوكس هر فردي كهloginميكند ميرود داخل خانه ي

خودش و علامت $هم نشانه يprompt استاندارد لينوكس است.

Id UserمخصوصAdminمدير root ميباشد و ميتواند فعاليتهاي سيستمي را انجام دهد و تغييرات اساسي روي سيستم

ايجاد كند و promptاستاندارد آن نيز به صورت # ميباشد. علامت # گارسن مخصوص rootاست و به شما prompt ميدهد و

ميگويد چه چيزي ميخواهيد. اگر علامت prompt را نبينيم به اين معني است كه سرويسي نمي توانيد بگيريد.

منبع:https://sarvserver.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۲۱:۳۳ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

روش هاي كار با لينوكس در سرور مجازي


معرفي روش هاي كار با لينوكس در سرور مجازي
براي كار با لينوكس و اجراي فرامين به سه طريق مي توان عمل كرد :
روش اول cli ميباشد كه مخفّف Interface Line Commandاست كه مبناي آموزش در آموزش ما هم همين CLI ميباشد.
دليل آن هم اينست كه سرور هاي مهم و اصلي در تمام دنيا اصال محيط graphical ندارند. ما در اين آموزش ياد ميگيريم كه
چطور از سرويسها در محيط line command استفاده كنيم.
imagessd
دومين روشي كه داريم curses Based Screen است يعني اينكه فقط بخشي از صفحه نما يش تحت كنترل شما مي-
باشدبهترين مثال براي آن commander Nortonاست كه هدف ما اين روش نيست و در گوگل مي توانيد اطلاع ت زيادي
درباره اين روش بدست آوريد.

سرورمجازي
و سومين روشبه نام Interface user Graphical كه اصطالحاً به آن GUI ميگوييم مي باشد.يعني در محيط graphical
كار كنيد كه يادگيري اين روش كار چندان سختي نيست و نيازهاييك منشي را مي تواند برآورده سازد ولييك كارشناس كامپيوتر
و يا adminيك سايت مهم بايد در محيط line command بتواند كار كند چون در لينوكس در محيط GUI نمي توان كار
زيادي انجام داد .

سرور اختصاصي 
پس ما متوجه شديم كه به سه روش مي توان با لينوكس كار كرد كه ما اولين روش را به كار مي بريم و توزيع مد نظر ما
Redhat مي باشد و اگر شما با توزيع ديگري كار مي كنيد احتمال اينكه برخي از فايل ها و فرمانها در توزيعي كه شما كار مي
كنيد با توزيع redhat تفاوت داشته باشد وجود دارد. به عنوان مثال manager package در توزيع ,redhatفرمانrpmاست
ولي درDebianفرمانdpkg مي باشد

منبع:https://sarvserver.com/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۴۸:۲۱ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

نحوه نصب گواهي SSL در EXCHANGE 2013

نحوه نصب گواهي SSL در exchange 2013

بعد از تحويل گرفتن فايل ها گواهي SSL مي بايست اقدام به نصب آن بنماييد

به داخل Exchange Admin Center. لاگين نماييد

از منوي سمت چپ قسمت Servers را انتخاب كنيد و سپس روي certificates كليك كنيد

گواهينامه را انتخاب كنيد و سپس روي Complete كليك كنيد

براي قسمت File to import from مجددا گواهي SSL را انتخاب كنيد و روي OK كليك كنيد تا گواهينامه ssl  نصب شود

در قسمت Certificates مجددا گواهينامه SSL را انتخاب نماييد و روي علامت مداد و Edit كليك كنيد

بروي Services كليك كنيد و سرويسهايي كه مي خواهيند گواهي SSLddروي انها كار كند را انتخاب كرده و روي OK كليك كنيد

 

براي نصب Intermiediate certificate  بروش زير اقدام كنيد

روي منوي Start كليك كرده و وارد RUN شويد

كلمه mmc را تايپ كنيد و سپس روي OK كليك كنيد

در پنجره باز شده روي منوي File  كليك كنيد و سپس Add/Remove Snap-in

در پنجره Add/Remove Snap-in گزينه Certificates را انتخاب كرده و روي Add كليك كنيد

در پنجره Computer Account گزينه Computer Account و سپس next را انتخاب كنيد

در پنجره Select Computer  گزينه Local Computer و سپس finish را انتخاب كنيد

در پنجره Add/Remove Snap-in نيز Ok نماييد

در پنجره كنسول بروي علامت + براي باز شدن گواهينامه ها كليك كنيد

روي Intermediate Certification Authorities كليك كنيد و روي All Tasks رفته و Import را انتخاب كنيد

در پنجره Certificate Import Wizard روي next  كليك كنيد

روي Browse  براي انتخاب فايل كليك كنيد

در پنجره باز شده گواهينامه  Cabundle را استفاده نماييد Next كليك كنيد

Place all certificates in the following store انتخاب كرده و browse نماييد

و در قسمت Select Certificate Store - Intermediate Certification Authorities را انتخاب كرده و ويزارد را تا انتها ادامه دهيد

منبع : https://sarvssl.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl-%D8%AF%D8%B1-exchange-2013/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۴۶:۰۹ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]

نحوه ساخت كد Csr در Microsoft Office Communications Server 2007

نحوه ساخت كد Csr در

Microsoft Office Communications Server 2007

براي تهيه گواهي SSLMicrosoft Office Communicator 2007 بشكل زير مي باشد

وارد منوي استارت و از انجا وارد Programs  و Administrative Tools و وارد

Office Communications Server 2007 بشويد

ايتم ها را منو باز كنيد تا به سروري كه نصب كرده ايد برسيد

روي نام سرور كليك راست كرده و Certificates را انتخاب كنيد روي next كليك كنيد تا به شروع ساخت csr برسيد

گزينه Prepare the request now, but send it later را انتخاب كرده و روي next كليك كنيد

در قسمت name نام گواهي ssl را وارد نماييد اين نام فقط يك نام استعاري براي گواهينامه ssl هست و اهميتي ندارد پس مي توانيد هر اسمي براي آن بگذاريد

تيك Mark cert as exportable را بزنيد

در قسمت Organization نام شركت را وارد نماييد پسوند شركت را هم بزبان انگليسي وارد نماييد اينكه يك شركت سهامي خاص عام مسئوليت محدود مي باشد در اين قسمت مهم هست

در قسمت Organizational Unit نام واحد را وارد نماييد مثلا واحد IT و ....

در قسمت Subject Name نام دامنه را وارد كنيد توجه داشته باشيد اگر ساب دامنه داشته باشيد نام ساب دامنه و اگر وايلد كارد هست *.domain name

Automatically add local computer name را انتخاب كنيد

در قسمت هاي شهر و كشور و استان مقادير لازم را وارد كنيد

يك نام براي فايل انتخاب كرده و محل ذخيره آن را انتخاب نماييد تا فايل Csr در ان ذخيره شود و سپس روي save براي ذخيره شده آن كليك كنيد

در اخر مي توانيد تنظيماتي كه انجام داده ايد را بررسي كنيد

منبع: https://sarvssl.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%af-csr-%d8%af%d8%b1-microsoft-office-communications-server-2007/

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۲:۲۱:۳۶ ] [ ssl ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 22
دیروز : 9
افراد آنلاین : 1
همه : 6975
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید / طراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا